Regulamin sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy Ninja Wirtualnej Asysty, dostępy pod adresem https://www.ninjawirtualnejasysty.pl/sklep/ prowadzony przez Agnieszka Herman, ul. Lniana 16/3, 50-520 Wrocław, NIP 899-102-70-78 , REGON: 021183004
  Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów jak i do Przedsiębiorców (Klientów) korzystających ze Sklepu.
  Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.
 2. Definicje:
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zawarcie umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  • Sprzedawca – przedsiębiorca Agnieszka Herman prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Key Control – Agnieszka Herman, ul. Lniana 16/3, 50-520 Wrocław, NIP 899-102-70-78 , REGON: 021183004
  • Klient – każdy dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
  • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.ninjawirtualnejasysty.pl/sklep/
  • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
  • Regulamin – Niniejszy regulamin Sklepu;
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze sprzedawcą;
  • Konto – konto Klienta w Sklepie, na którym zgromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie;
  • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie w celu utworzenia konta;
  • Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
  • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty;
  • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  • Produkt cyfrowy – treści cyfrowe dostarczane w niematerialny sposób (przesyłane na adres e mail Klienta) będące przedmiotem umowy o dostarczanie treści cyfrowych. Produkty cyfrowe sprzedawane przez Sklep to ebooki, kursy.
 3. Kontakt ze sprzedawcą (sklepem)
  • Adres: ul. Lniana 16/3, 50-520 Wrocław
  • Email: kontakt.va@ninjawirtualnejasysty.pl
 4. Wymagania techniczne
  • W celu skorzystania ze sklepu konieczne są: urządzenia końcowe, przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari;
  • Aktywne konto e-mail;
  • Włączona obsługa plików cookies;
 5. Informacje ogólne
  • Sprzedawca wyłącza w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie swoją odpowiedzialność z tytułu zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, które jest spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, brakiem kompatybilność z urządzeniami Klienta.
  • Przeglądanie oferowanych przez Sklep produktów i usług nie wymaga zakładania konta.
  • Złożenie zamówienia na oferowane produkty i usługi jest możliwe po założeniu konta lub po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
  • Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych PLN i zawierają należny podatek VAT.
 6. Zasady składania zamówienia
  • Należy wejść na stronę https://www.ninjawirtualnejasysty.pl/sklep/
  • Należy wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia i kliknąć „Do koszyka”
  • Wypełnić formularz podając dane odbiorcy
  • Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz wybrać sposób płatności
  • Opłacić zamówienie
 7. Metody dostawy oraz płatności
  • Za złożone w Sklepie zamówienie Klient może zapłacić przy pomocy płatności online lub przelewu bankowego na konto Sprzedawcy:
  • Podmiotem świadczącym ob., którego operatorem jest sługę płatności online jest:
  1. GPay, którego operatorem jest Google LLC („Google”) z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   1. Przelewy24


• Dostawa Produktów cyfrowych następuje poprzez przesłanie ich na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.

 • Umowa sprzedaży
  • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt.6 Regulaminu.
  • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • Produkty cyfrowe dostarczane są na adres e-mail Klienta podany podczas składania Zamówienia w formie załącznika do wiadomości lub linku. Produkty cyfrowe wysyłane są na wskazany adres e-mail niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy. Po kliknięciu linka możliwe będzie pobranie Produktu cyfrowego. Korzystanie z Produktów cyfrowych jest możliwe za pomocą czytnika plików PDF. Klient może wydrukować przesłany produkt lub zachować go w wersji cyfrowej.
 • Prawa własności intelektualnej
  Produkty cyfrowe sprzedawane przez Sprzedawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. W związku z powyższym dalsze rozpowszechnianie zakupionych u Sprzedawcy produktów cyfrowych stanowi naruszenie praw autorskich Sprzedawcy.
 • Prawo odstąpienia od umowy
  • Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Plików za pośrednictwem sieci Internet. Zarejestrowany Użytkownik może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.
  • Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Pliku. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku Plików w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Pliku (Plików).
  • W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.
  • W przypadku korzystania przez Konsumenta z usługi automatycznej wysyłki na podany adres e-mail nabyty Plik zostaje przekazany do dyspozycji Konsumenta natychmiast po Opłaceniu Zamówienia i z tą chwilą prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
  • W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Sprzedawca powstrzymuje się od udostępnienia nabytego Pliku do końca tego okresu. Konsument może w każdym czasie wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie jest składane za pośrednictwem Konta lub w przypadku Użytkowników nie posiadających konta na karcie pobierania Pliku.
  • Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
  – za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres: kontakt.va@ninjawirtualnejasysty.pl
  – na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Sprzedawcy (o zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego);
  • W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Sprzedawca zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Konsumenta.
 • Reklamacja i gwarancja
  • Każdy Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane wyłącznie na adres e-mail: kontakt.va@ninjawirtualnejasysty.pl
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów
  • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  – stały polubowny sąd konsumencki;
  – wojewódzki inspektor inspekcji handlowej;
  – powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.
 • Dane osobowe
  • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
  • Dane osobowe są zbierane w celu realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), a jeżeli klient wyrazi na to zgodę – w celach marketingowych.
  • Odbiorcą danych osobowych może być podmiot realizujący płatności elektroniczne związane z zamówieniem.
  • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży spowoduje niemożliwość jej zawarcia.
  • Zasady prywatności reguluje dokument Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://www.ninjawirtualnejasysty.pl/polityka-prywatnosci/
 • Postanowienia końcowe
  • Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
  • Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę w razie: zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany sposobów płatności i dostaw. O każdej zmianie Klient zostanie powiadomiony z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.
  • W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy ODR, która jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr